De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin personeel en ouders worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel personeel als ouders en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten hierbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: het schoolplan, schoolreglement, vakantierooster, vaststellen schooltijden en beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan graag van te voren even doorgeven aan Wendy Kanis. Wanneer er vertrouwelijke zaken besproken worden, kan er een besloten gedeelte op de agenda staan. Bij het eerste deel van de vergaderingen is doorgaans de directeur aanwezig.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

Dinsdag 11 september Agenda MR vergadering 11 september 2018
Donderdag 18 oktober Agenda MR vergadering 18 oktober 2018
Maandag 26 november Agenda MR vergadering 26 november 2018
Dinsdag 8 januari Agenda MR vergadering 8 januari 2019
Maandag 11 februari Agenda MR vergadering 11 februari 2019
Dinsdag 12 maart Agenda MR vergadering 12 maart 2019
Maandag 8 april Agenda MR vergadering 8 april 2019
Dinsdag 14 mei (reserve)
Donderdag 20 juni Agenda MR vergadering 20 juni 2019

De notulen van de vergaderingen zijn in te zien wanneer u ingelogd bent op de website. Onder het kopje Medezeggenschapsraad is een pagina aangemaakt waarop de notulen te vinden zijn.

De MR van de Hoeksteen bestaat uit drie gekozen leden vanuit de ouders en drie personeelsleden.
De bezetting van de MR is bij aanvang van schooljaar 2019-2020
– personeelsgeleding: Wendy Carlebur, Lucie de Looze en Petra Zonneveld.
– oudergeleding: Wendy Kanis (voorzitter), Kalinka Loos en Marco Lagendijk.

 

Wij willen graag spreken namens u. Dus heeft u tips of tops voor ons, spreek ons rustig even aan of stuur een mail. Het emailadres van de MR is: hoeksteen_mr@pcpobr.nl.
De berichten die worden gestuurd naar dit adres komen in eerste instantie bij de oudergeleding en worden vertrouwelijk behandeld.

Gemeenschappelijke MR (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende MR, waarin de medezeggenschapsraden van alle basissscholen van de Vereniging voor PCPO van Barendrecht en Ridderkerk zijn vertegenwoordigd. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de 11 scholen van onze vereniging: van elke school één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding van de MR (voor De Hoeksteen resp. Kalinka Loos en Lucie de Looze). In de GMR worden onderwerpen besproken, die voor alle scholen van de vereniging van belang zijn. Er worden op basis van advies- en instemmingsrecht besluiten genomen over belangrijke zaken, zoals het bestuursformatieplan, taakbeleid, beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering en klachtenregeling.