Op De Hoeksteen streven wij naar opbrengstgericht en zo passend mogelijk onderwijs voor ieder kind. Wij volgen daarom, gedurende de gehele schoolloopbaan, de ontwikkelingen van ieder kind. Dit doen wij door dagelijkse observaties, via toetsen die horen bij de lesmethodes en tweemaal per jaar middels een Cito toets. De schoolresultaten en de vorderingen van iedere groep bespreken wij op vaste momenten in het jaar met het hele team. Wanneer dat nodig is passen wij onze aanpak of onze middelen aan om de gestelde ambities te bereiken. Tot slot bespreekt de intern begeleider de resultaten op groeps- en individueel niveau met de leerkracht. Wij houden op deze manier goed in de gaten of ieder kind voldoende groei doormaakt en zich goed ontwikkelt. De ontwikkeling van ieder kind wordt regelmatig en op vaste momenten met de ouders gedeeld (zie ook blz. 26 van onze schoolgids: ‘Rapporten en voortgangsgesprekken’).

Het kan voorkomen dat een leerling extra hulp of juist extra uitdaging nodig heeft. De leerkrachten maken daarvoor dan aanpassingen binnen het bestaande programma. U kunt dan denken aan meer instructie en verwerkingstijd, minder doelen, meer uitdaging, complexere opdrachten, versnelt door het programma heen, enzovoorts. Als dit niet voldoende is, gaat de leerkracht samen met de intern begeleider en de ouders in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor dit kind. Wanneer het nodig is kunnen wij altijd externe experts inschakelen van het samenwerkingsverband RiBA, het wijkteam en / of het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt er vanuit gaan dat de leerkracht contact met u opneemt, wanneer er voor uw zoon of dochter afgeweken wordt van het standaard programma. Uiteraard kunt u andersom altijd contact opnemen met de leerkracht over vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind.