Stichting Hoeksteenvrienden
Kruidentuin 6a
2991 RK Barendrecht
hoeksteenvrienden@pcpobr.nl

IBAN:
KvK: 73172952

Doelstelling vriendenstichting:
De stichting stelt zich ten doel: het bijeenbrengen en beheren van gelden ten behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord voor de te Barendrecht gevestigde christelijke basisschool De Hoeksteen, welke niet rechtstreeks subsidiabel zijn door middel van overheidsmiddelen en die toch in het belang van de school, haar onderwijs of de leerlingen zijn.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Rikkert van Rhee – voorzitter
Wouter Jansen – secretaris
Wouter Jansen (ad interim)– penningmeester

Hoeksteenvrienden volgt de cao-PO bij het betalen van haar medewerkers.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Stichting Hoeksteenvrienden alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording (jaarrekening) zullen hieronder te vinden zijn.